Zařídíme pro Vás kompletní salon Vašich snů. Informujte se na telofoním čísle +420 727 886 960 nebo info@andopa.cz 

+420 727 886 960
info@andopa.cz Nejprodávanější

Olivia Garden
Dear Barber
PANDA TRZEBNICA PL

27600,00 Kč

Novinka
Le Cosmetique

6,90 Kč

Gamma Piú

Ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel internetového obchodu www.andopa.cz IČO: 06317120 se sídlem v Brně na ulici Vídeňská 1010/22c, 63900  Provozovatel uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

II.
OSOBNÍ ÚDAJE

Andopa.cz zpracovává pouze osobní údaje, které uživatelé / zákazníci poskytnou v souvislosti s využíváním služeb (např.: vyřízení objednávky, prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru novinek (newsletter), registrací zákazníka, kontaktování zákaznické podpory).

V případě nákupu shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo (pro informování o stavu objednávky a řešení kolizí)
 • Dodací adresu (pro dodání objednávky)
 • Fakturační adresu
 • Heslo v zašifrované podobě
 • IČ, DIČ
 • Demografické údaje (pohlaví, geografické informace, jazyk)
 • Ostatní údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V případě odebírání marketingových zpráv (newslettery):

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail)
 • Demografické údaje (pohlaví, geografické informace, jazyk)

Údaje, které získáme tím, že využíváte naše služby:

 • IP adresa
 • Soubory cookies

III.
ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.
PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vámi předané osobní údaje jsou předány, či zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tímto předem vyslovili souhlas. Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům jsou:

 • Zpracovatelé podílející se na plnění kupní smlouvy.
 • Poskytovatelé platebních služeb, za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky.
 • Přepravci, za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací a odstoupení od smlouvy.
 • Poskytovatelé služeb, zajišťující marketingové služby.
 • Poskytovatelé služeb, za účelem analýzy návštěvnosti, zpracováním dat.
 • Provozovatelé technických řešení, za účelem správy technické části e-shopu.
 • Veřejné orgány (např. Policie, či jiné orgány činné v trestném řízení, včetně specializovaných útvarů ÚOOZ).
 • Třetí strany, za účelem provádění zákaznických průzkumů (např. Heureka).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

V.
DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po dobu, po kterou je Andopa.cz povinná uchovávat podle obecně závazních právních předpisů. 
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

VI.
PRÁVA SUBJEKTŮ

 • Pokud zpracováváme Vaše obchodní podmínky, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajích a to požadavkem na této adrese: www.andopa.cz. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Andopa.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

VII.
PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Na základě Vámi uděleného souhlasu pro konkrétní účely.
 • Na základě oprávněného zájmu.
 • Na základě plnění uzavřené smlouvy v rozsahu osobních údajů nezbytných k jejímu splnění.

VIII.
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020