Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím, kterým je obchodní společnost Hair & Salon s' sro, se sídlem Oravická 614/14 028 01 Trstená, Slovenská republika, IČ: 48265080, DIČ: 2120114898, DIČ: SK2120114898, (dále jen Prodávající) a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího, a to na www.andopa.cz.

Údaje Prodávajícího:

Hair & Salon s’ s.r.o.
IČO: 48265080
DIČ: 2120114898
IČ DPH: SK2120114898

Kontaktní údaje:

Adresa: Oravická 614/14 028 01 Trstená, Slovenská republika
Tel.: +421 915 827 577
E-mail: info@andopa.sk

Bankovní údaje: 

Číslo: 5075689685/0900
IBAN: SK66 0900 0000 0050 7568 9685
Swift: GIBASKBX

Pracovní doba: Pondělí – Pátek: 8.00  - 17.00

1.1 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objedná v internetovém obchodě www.andopa.cz zboží nebo službu a uzavře s Prodávajícím smlouvu na dálku prostřednictvím komunikace na dálku. elektronická pošta, telefon a pod.

1.2 Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.

1.3 Smluvní strany se dohodly, že Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na kupní smlouvu uzavřenou na internetové stránce elektronického obchodu www.andopa.cz, který provozuje Prodávající, na jejichž základě Prodávající dodá zboží prezentován na internetových stránkách www.andopa.cz Kupujícímu (dále jen kupní smlouva) a na všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které vznikly při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám as nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.5 Předmětem koupě na základě kupních smluv je zboží, uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího (kterým se uzavírá kupní smlouva), a to ty produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce společnosti Hair & Salon s' sro, pro nákup prostřednictvím internetové stránky www.andopa.sk.

1.6 Pokud prodávající nabízí spolu s koupí zboží další výhody v podobě dárků, dalších slev nebo jiných výhod vázaných na uskutečnění nákupu, jednotlivé výhody nelze kombinovat pokud není uvedeno jinak.

2. Způsob uzavírání a storno kupní smlouvy

2.1 Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Objednávku je kupující povinen zaslat Prodávajícímu poštou, e-mailovou zprávou nebo ve formě Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce Prodávajícího www.andopa.cz. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající ověření její správnosti a úplnosti. Lhůta, po kterou je Prodávající vázán svou nabídkou zboží včetně ceny, prezentovaného na stránce Prodávajícího, je 24 hodin od odeslání akceptace o přijetí objednávky Kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním tohoto návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím (dále jen „objednávka“).

2.2 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, a to: jméno a příjmení Kupujícího, kontaktní osoba, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO a DIČ, název zboží, počet kusů jednotlivých druhů zboží, cena zboží, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob dopravy nebo převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

2.3 Závazným akceptováním objednávky Prodávajícím je vystavení kupní smlouvy, a to po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží. Akceptování vystavením kupní smlouvy je v případě zadání platby převodem na bankovní účet zasíláno e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího, v případě zadání platby dobírkou je akceptování kupní smlouvy zasláno přímo se zbožím Kupujícímu. V případě, že se vyskytne chybějící zboží, v závazné objednávky, které nemá Prodávající přímo skladem, nebo nemá dostatečný počet kusů, změní se dodání a podobně, Prodávající předem upozorní Kupujícího a žádá si telefonicky, nebo e-mailem opětovné potvrzení a akceptování upravené objednávky , v případě, že Kupující nesouhlasí, má právo objednávku stornovat

2.4 Závazné akceptování objednávky Prodávajícím obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných službách, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

2.5 V případě, že Prodávající odešle objednávku, může ji Kupující stornovat kdykoli před převzetím zboží nejpozději do 14 dnů po převzetí.  Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (e-mailovou zprávou nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí Prodávající Kupujícímu písemnou formou (e-mailovou zprávou nebo poštou). Stornovat objednané zboží, má kupující právo bez storno poplatku. Kupující má také právo na vrácení zboží do 14 dnů od lhůty pro vrácení zboží v případě, že odstoupí od smlouvy. Na kupujícího se také vztahuje 14 denní lhůta pro vrácení peněz.

2.6 Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku Kupujícího, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O neakceptování objednávky Prodávající informuje Kupujícího telefonicky, poštou nebo e-mailovou zprávou.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky Kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování, ochraně a zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy. Dále je Prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické formě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od Kupujícího za dodané zboží.

3.3 Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží a nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího. Kupující je povinen potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

3.4 Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazné akceptaci objednávky.

4. Platební a dodací podmínky

4.1  Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:

4.1.1 Platba v hotovosti.

4.1.2 Platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet.

4.1.4 Platba na dobírku pro objednávky v hodnotě nad 1000 Kč (platíte přímo kurýrovi při dodání). V případě nepřevzetí zboží na dobírku je zákazník povinen uhradit náklady spojené s dopravou a balným v hodnotě minimálně 170 Kč

4.2 Dodací podmínky:

4.2.1 Zboží je prodáváno dle nabízených katalogů Prodávajícího, umístěných na internetových stránkách www.andopa.cz.

4.2.2 Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky. Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky Prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak. Kupující je povinen převzít zboží v dohodnuté lhůtě a na dohodnutém místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky Kupujícího Prodávajícím.

4.2.3 V případě, že hrozí prodlení dodání zboží v důsledku nepředvídatelných okolností nezaviněných Prodávajícím (např. živelné události, nedodržení lhůty dodávky od výrobce, zahraničního dodavatele, zpoždění nebo selhání dopravy apod.), je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího o této skutečnosti písemnou formou ( e-mailovou zprávou nebo poštou) a dohodnout s ním náhradní (prodlouženou) lhůtu dodání zboží. Pokud Kupující nesouhlasí s touto náhradní (prodlouženou) lhůtou, může od kupní smlouvy odstoupit, o čemž písemně (e-mailovou zprávou nebo poštou) informuje prodávajícího.

4.2.4 Kupující má právo při nákupu z internetové stránky www.andopa.cz zvolit pro dodání zboží osobní odběr. Prodávající vyzve Kupujícího telefonicky nebo e-mailem k vyzvednutí závazné objednávky. Kupující si následně převezme objednávku v provozu internetového obchodu www.andopa.cz, která bude uvedena v informacích o dodání zboží.

4.2.5 Objednávku zasílá Prodávající Kupujícímu prostřednictvím kurýrní společnosti Czech Parcel Servis. Podmínky a ceny dopravy prostřednictvím kurýrní služby jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího www.andopa.cz v sekci Doprava.

4.3 V případě, že Prodávající dopraví zboží Kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě Kupujícím, Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím kurýrní společnosti. Kupující je povinen převzít zásilku. V případě odmítnutí převzetí zboží, dopravce to vyznačí v protokolu.    

4.4 Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost.

4.5 Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i veškeré ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen zčásti.

4.6 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, zejména zboží i jeho obal a také počet balíků podle dodacího listu hned při převzetí zboží. V případě, že Kupující zjistí rozdíl v počtu balíků, nebo že zboží resp. obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží nebo chybějícího balíku, je povinen Kupující zapsat tuto skutečnost do dodacího listu přepravce a také vyhotovit písemný záznam – reklamaci o rozsahu a povaze poškození zboží, resp. upřesnění chybějícího balíku, které potvrdí i přepravce. Pokud je to technicky možné, Prodávající doporučuje Kupujícímu k reklamaci přiložit také fotodokumentaci poškození a zaslat e-mailem nebo poštou spolu s písemným záznamem Prodávajícímu.

4.7 Ke každému zboží patří daňový doklad (faktura). Prodávající je oprávněn Kupujícímu zasílat fakturu také elektronickou formou, prostřednictvím e-mailové zprávy.

5. Kupní cena

5.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží ve výši dle závazné akceptace objednávky Prodávajícím (dále jen kupní cena) a náklady na doručení zboží, a to formou dobírky v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky Prodávajícím.

5.2 V případě, že Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet Prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží nejpozději při převzetí zboží, pokud se Kupující a Prodávající v kupní smlouvě nedohodli jinak. V případě, že Kupující nezaplatí za zboží Prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě, Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a Kupující je oprávněn požadovat vrácení kupní ceny nebo její části pouze v souladu s platnými právními předpisy.

5.3 Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceny zboží jsou uváděny bez poplatků za dopravu. Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněné ceny zboží trvá do vyprodání zásob tohoto zboží nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně tohoto zboží

5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího.

5.5 Objednávka zboží z Velkoobchodu internetové stránky www.andopa.cz je možná po dohodě s Prodávajícím.

6. Odpovědnost za vady zboží

6.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými zákony České republiky. V textu se pro označení Slovenská republiky používá označení ČR. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

7.2 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

7.3 V případě, že se prokáží některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena. Namísto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

7.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplňování VOP, přičemž o změnách neprodleně informuje Klienty formou zveřejnění změn na internetových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

7.5 Všechny vztahy neupravené v VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.

 

V Trstenej, dne 1.3.2022